A 2011 Egyesület választási programja 2024 – 2029

Élhető Budakalászt!

A lakosság véleményét meghallgatva az elmúlt években határozott irány­ váltást hajtottunk végre: a korábbi fenntarthatatlan beépítési ütem és lakosságszám­növekedés megfékezése érdekében jelentősen szigorítottuk az építési szabályokat. 32 hektárral, közel 45 focipályányival csökkentettük a beépíthető területeket. Az üzleti érdekek diktálta sodródást hosszú távú, a város élhetőségét szem előtt tartó stratégiai gondolkodás váltotta fel.

A fenntarthatóság mentén folytatjuk a város fejlesztését. Van határozott víziónk arról, hogy Budakalász kiváló adottságaira és gazdag örökségére építve hogyan lehet egy élhető kisvárost építeni. A közlekedés fejlesztését is magába foglaló terveinket az elmúlt években elkészítettük és bemutattuk, a megvalósítás sza­kaszába érkeztünk. Lépésről lépésre haladunk, a megvalósításban a helyi la­kosok mellett a vállalkozásokat is partnernek tekintjük.

Nem lesz több lakópark Budakalászon

Elődeink a korábbi közparkok helyén lakóparkokat építettek, a város szá­mos pontján az indokoltnál sűrűbb beépítéseket tettek lehetővé. Az új építé­si szabályokkal ennek gátat szabtunk, de ezek megtartása, vagy változtatá­sa az új testületen múlik majd. Nagyon fontos tehát, hogy kik kerülnek be a képviselő­testületbe.

Ha bizalmat kapunk, garantáljuk, hogy nem lesz több lakópark Budaka­lászon. Helyette bővítjük és fejlesztjük a helyi lakóközösség által használt tereket, parkokat.

Méltó városközpontot alakítunk ki

Budakalászon hiányzik egy méltó városközpont, találkozási helyekkel, közös­ségi terekkel, igényes zöldfelületekkel. A tavaly elfogadott új szabályozás meg­nyitja az utat ennek kialakítása előtt. Az első lépéseket megtettük az új Pető­fi szobor környezetében, illetve a Lenfonó Park kialakításának elindításával.

Azon fogunk dolgozni, hogy a városközpont kialakítását célzó tervek a lakosság bevonásával meg tudjanak valósulni. A tervezett beruházások a Faluház környezetétől a Lenfonó HÉV megállót érintve a Petőfi térig ala­kítanak ki parkosított tér­rendszert, gyalogos-­kerékpáros kapcsolatokat, olyan közterületeket, ahol jól érzi magát az ember.

Sürgetjük az állami beruházásokat:
elkerülő utak, HÉV-fejlesztés

Az elmúlt években a Kormánnyal együttműködve számos nagy állami be­ruházás előkészítésében vettünk részt. Az északi elkerülő út, illetve a HÉV budakalászi szakasza ­ beleértve a három megállót és azok környezetét ­ ese­tében a tervezés során érvényesítettük a Budakalász számára fontos szempon­tokat. A szükséges források rendelkezésre állása esetén a kivitelezés gyorsan elindulhat. Hasonló a helyzet a Patakpart Általános Iskola körüli úthálózat általunk kezdeményezett átfogó fejlesztésének előkészítésével, ami szintén startra készen áll. Az M0 északi szektor előkészítése ugyanakkor elakadt.

Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy a közlekedés fejleszté­sét célzó nagy állami beruházások mielőbb megvalósuljanak. A Kormány képviselői következetes szakmai érveink és konstruktív hozzáállásunk miatt komolyan vesznek minket a tárgyalóasztalnál. A független civil városvezetés ugyanakkor lehetőséget ad arra is, hogy ha elakadást vagy félrecsúszást lá­tunk, határozottan hallassuk a hangunkat. Ahogy az M0 folytatása kapcsán korábban bizonyítottuk, Budakalász lakóinak érdekeit képviselve nem ria­dunk vissza akár a határozottabb eszközök bevetésétől sem.

Út- és járdaépítési programot indítunk

Az elmúlt években nagy erővel láttunk hozzá az infrastrukturális hiányos­ságok felszámolásához. Az óvodai és iskolai férőhelyek bővítésével kezd­tük, ezen a téren megoldottuk a problémákat. Az energiaárak drasztikus növekedése miatt az energiafogyasztás csökkenését eredményező beruhá­zások kaptak prioritást, ennek keretében saját forrásból valósítjuk meg a bu­dakalászi közvilágítás teljes korszerűsítését.

A következő években a város saját bevételeiből az utak és a járdák fejlesz­tésére kívánunk nagyobb hangsúlyt fektetni. Emellett a csatornázás hiá­nyosságait is szeretnénk megszüntetni. A finanszírozásban a saját források mellett a pályázati lehetőségeket is megragadjuk. Az ingatlanok értékét növelő beruházások esetében a lakossági részvételt is ösztönözzük, hiszen közös erővel gyorsabban és messzebbre juthatunk.

Bővítjük, fejlesztjük parkjainkat

2019 ősze óta 1000 új fát ültettünk el Budakalász közterületein. Az új építési sza­bályozással jelentősen növeltük a zöldfelületek és közparkok számára kijelölt területeket. Első lépésként az Alsó-­Berdóban már kialakítottunk egy parkosított gyalogos útvonalat, a Lenfonó Park első üteme is hamarosan elkészül.

A következő években a zöldfelületeink és parkjaink minőségi fejlesztésére fókuszálunk. Közösségi tervezéssel megújítjuk a Béke sétányt, folytatjuk a Lenfonó terület parkosítását. A város több pontján új közparkokat, játszó­tereket hozunk létre.

Következetesen védjük a környezetünket

Az elmúlt években megvédtük a zöldterületeinket a további beépítésektől, sőt: növeltük is ezek arányát. A Lenfonó területén több évtizedes környe­zetszennyezés feltárását sikerült elérni. Minden készen áll, hogy állami for­rásból a kármentesítés is elinduljon. A hulladékkezelés terén a szolgáltatóval együttműködve új rendszert vezettünk be. Jelentős eredményeket értünk el az energia-­ és vízmegtakarítás terén.

Környezetünk védelmére továbbra is kiemelt figyelmet fordítunk. Határo­zottan fellépünk a zöldterületeink és különleges természeti értékeink meg­óvása és a környezetszennyezések feltárása érdekében. A város területén minden eszközzel próbáljuk elérni a zaj­- és légszennyezés csökkentését.

Felelős, átlátható gazdálkodás

Megszüntettük a közvagyon kiárusítását. Az ingatlanvagyon felélése helyett felelős és átlátható gazdálkodást vezettünk be. A kiadások tüzetes felülvizs­gálata, valamint a pá­lyázatokon való sike­res részvétel lehetővé tette, hogy a központi pénzügyi elvonások ellenére a város za­vartalan üzemelteté­se mellett a fejleszté­sekre is jutott forrás. Visszafizettük a ko­rábban felvett hitele­ket, adósságmentessé tettük Budakalászt.

A közvagyontól távol tartjuk a tisztességtelen kezeket és szándékokat. Vi­gyázunk rá, hogy az üzleti és magánérdekek ne kerülhessenek a közérdek elé. Megóvjuk a város pénzügyi stabilitását. A város fejlesztésébe igyekszünk pályázati forrásokat is bevonni. A pénzügyek átláthatóságát javítjuk, az in­formációkat a lakosság számára még közérthetőbb módon tesszük közzé.

Józan ésszel, tisztességgel

2019 ősze óta minőségi változás történt a képviselő­testület és a szakbizott­ságok munkájában. Egyesületünk jelentős szellemi tőkét tudott mozgósítani a város javára. Míg a korábbi városvezetők jelentős jutalmakat vettek ki a közösből, 2019 óta ez a gyakorlat teljesen megszűnt. A jelenlegi városvezetők elsősorban szolgálatnak tekintik a munkájukat. A csapat többi tagja is be­letesz a közösbe, nem kivesz onnan.

Felkészült képviselőjelöltjeink és szakértőink a jövőben is örömmel dolgoz­nak a helyi közösségért, Budakalász fejlődéséért.

Párbeszéd a lakossággal

Az elmúlt években a nagyobb horderejű ügyekben (pl. építési szabályok megváltoztatása, filmstúdió építése, játszótér fejlesztés, közlekedési straté­gia) kikértük a lakosok véleményét. A korábbi gyakorlatnál jóval több köz­meghallgatást és lakossági fórumot tartottunk, a Hírmondóban és az online városi felületeken rengeteg közérdekű információt osztunk meg, de a lakosság tájékoztatása még így is javítandó.

Erősítjük a lakossággal való kapcsolattartást. A lakosság szélesebb körét érintő döntések előkészítésekor közérthető tájékoztatást adunk és meghall­gatjuk az érintettek véleményét.

Ügyfélközpontú hivatal

Az elmúlt években átalakult a Polgármesteri Hivatal működése. Igyekeztünk „ügy­félbarátabbá” tenni az ügyintézést, de kétségtelen, hogy vannak még teendők.

Célunk, hogy az ügyintézés könnyebbé és egyszerűbbé váljon. A hagyományos személyes ügyfélfogadás fenntartása mellett hangsúlyt helyezünk a korszerű di­gitális csatornák bevezetésére és fejlesztésére, ezáltal az átláthatóság növelésére.

Támogatjuk a civil kezdeményezéseket

Budakalászon virágzik a civil élet. Az elmúlt években számos kezdeményezés tudott megvalósulni a város támogatásával. Említhetnénk a Mentáskert ter­ melői piacot, a Kalászi Közösségi Kertet, a Varázslatos Tündérmanó Ösvényt,a Gyalogbuszt, vagy a Szülők­Nevelők Akadémiáját. A sportegyesületek és sportrendezvények pályázati rendszerben történő támogatása, valamint az új ötletek megvalósítását segítő közösségi költségvetés jó példát szolgáltat az átlátható döntéshozatalra.

A pályázati lehetőségeket szeretnénk kiterjeszteni más civil kezdeménye­ zésekre is. Folytatni kívánjuk a közösségi terek bővítését. A Táncsics utca elején közösségi összefogással szeretnénk elindítani a Civil Házat.

Fejlesztjük a helyi egészségügyet

Az országos trendektől eltérően Budakalászon folyamatosan fejlődik az egészségügyi ellátás. A helyi labor kapacitását többszörösére növeltük, mo­dern diagnosztikai gépek segítik az orvosok munkáját, teljesállású iskolaor­vos figyel gyermekeinkre. A város támogatja a helyi civil kezdeményezése­ket, mint például az Egészségklub által szervezett szűrőprogramokat, vagy az Alzheimer Café rendezvénysorozatot.

Elkötelezettek vagyunk a helyi egészségügyi ellátás magas színvonalának fenntartása és erősítése terén. Sikeres pályázatnak köszönhetően kibővítjük az Egészségházat, ami lehetőséget biztosít a helyben elérhető egészségügyi szakellátások körének további szélesítésére. Támogatjuk az egészségtudatos életmódot és a sportolási lehetőségeket.

Gondoskodunk az idősekről és elesettekről

Budakalász lakossága az országos átlagnál kedvezőbb anyagi és szociális hely­zetben van, de élnek velünk segítségre szoruló gyermekes családok és idős emberek is. Az elmúlt években újraszerveztük a szociális védőhálót, kibővítettük a helyben elérhető támogatások körét, azokat szélesebb körben elérhetővé tettük.

Átfogó humán fejlesztési programot indítunk, a csecsemőkortól az idősekig minden korosztályt lefedve. A fejlesztésre szoruló gyermekek számára spe­ciális terápiás módszereket teszünk elérhetővé városunkban.

Nekünk csak Budakalász számít!

Tagjaink és szimpatizánsaink egyéni véleményét tiszteletben tartjuk, de egyesületként az országos politikától tisztes távolságot tartunk. Független­ségünk miatt nekünk egyik pártközpontból sem tudnak „leszólni”. Kizárólag a város érdekeit képviseljük, akár az állammal szemben is.

Nekünk Budakalász lakói a „főnökeink”. Az itt élőket képviseljük, minden körülmények között. A jövőben is konstruktív viszonyra törekszünk a meg­ választott parlamenti képviselőnkkel, a mindenkori kormánnyal és minden Budakalászért tenni akaró szereplővel.

Program- és jelöltbemutató prezentáció, 2024.05.09.

https://drive.google.com/file/d/1oiyEHuImGXgrw9lKPxU1Wd3LU-Um3fb_/preview