A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén tegnap egyhangú döntés született: gátat szabunk az intenzív betelepülésnek. A szakbizottság tagjai, a képviselők és a külső szakemberek egyetértettek az új Településszerkezeti Terv konkrét szakmai javaslataival: a korábbi évek gyakorlatát korrigálni kell, csökkenteni a beépíthető területeket, növelni a város zöldterületeit és fejleszteni a közösségi célú sport és rekreációs területeket. Több mint 37 hektárral csökkennek az eddig beépítésre szánt területek, a zöldterületek, erdők és mezőgazdasági területek aránya pedig jelentősen nő. Az új Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási terv elfogadása az év végére várható.

 Dr. Váli István építészmérnök, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke és Kálmán Kinga főépítész-asszony bevezetőjükben emlékeztettek: Budakalász Településszerkezeti Terve (TSzT) a 2021 nyarán kezdődött társadalmi egyeztetéseken (kérdőíves felmérések, lakossági fórumok, fókuszcsoportos beszélgetések) megerősített Megalapozó Vizsgálat I. és II. és a Településfejlesztési Koncepció alapján készült el. Az előkészítő munka során kiderült: amennyiben a jelenlegi trendek beavatkozás nélkül folytatódnak, a lakosságszám további jelentős emelkedése várható Budakalászon. A város területén több mint 1500 új lakás épülhetne, ami a lakosságszám 5000 főt meghaladó további drasztikus növekedését eredményezné.

Ez elfogadhatatlan, mivel jóval meghaladná a még elviselhetőnek tartott mértéket. Sokatmondó adat, hogy jelenleg a belterületi telkek 79 százaléka beépített, ugyanakkor a zöldfelületből jelentős hiányok vannak.

2019 októbere előtt a város központi zöldterületein is lakóparkok épültek. Az ingatlanfejlesztők érdekeit kiszolgáló döntések miatt a megmaradt zöldterületek nem alkotnak összefüggő rendszert, nincs nagyobb kiterjedésű, többfunkciós, központi elhelyezkedésű városi szintű zöldfelületünk. A főbb közlekedési útvonalak kedvezőtlen módon, a település központján haladnak keresztül, több irányban átmenő forgalommal terhelve a városközpontot és a közeli lakóterületeket. A településrészek közötti forgalom döntő része is csak a központon át történhet.

A 2011 Egyesület egyik fontos vállalása volt, hogy városunkban megakadályozza a további nagyarányú betelepülést, ezért indult el az Élhető Budakalász Program. Felmérések és hosszas lakossági egyeztetések eredményeként az új Településfejlesztési Koncepciót tavaly szeptemberben elfogadta a Képviselő-testület, ebben így fogalmazták meg városunk jövőképét: „Budakalász a természeti és épített értékeivel harmóniában élő, lokálpatrióta, aktív civil közösségre alapozó, több lábon álló helyi gazdaságra építő, otthonos, klímabarát kertváros”.

A jövőkép megvalósulása érdekében településrészenkénti bontásban fejlesztési célokat határoztak meg a szakemberek. Ezek alapján

az új Településszerkezeti Terv nem engedné, hogy Budakalászon újabb nagy lakóövezetek alakuljanak ki, a város lélekszáma jelentősen nem emelkedhet. A Településszerkezeti Terv szerint a jelenlegihez képest 37,3 hektárral csökken a beépítésre szánt területek nagysága (ebből a lakóterületek csökkenése 24,2 hektár); ugyanakkor a zöldterületek közel 2 hektárral, az erdőterületek 10,3 hektárral, a mezőgazdasági és vízgazdálkodási területek pedig 7,9 hektárral bővülnek.

A zöldterületek arányának növelése mellett az is cél, hogy az átlagosnál jobb minőségű szántóterületeken a termőföld védelme érdekében a kijelölt, de be nem épült lakóterületeket visszasoroljuk a beépítésre nem szánt területek közé.

„Szigorítani fogjuk a beépítési szabályokat, leállítjuk a területrabló lakóparkok építését!” A 2011 Egyesület egyik legfontosabb vállalása teljesül: 37,3 hektárral csökken a beépítésre szánt területek nagysága, a zöldterületek közel 2 hektárral, az erdőterületek 10,3 hektárral, a mezőgazdasági és vízgazdálkodási területek pedig 7,9 hektárral bővülnek.

A tervek között szerepel egy központi közösségi tér és egy reprezentatív városi park kialakítása is. Kiemelt feladat a zöldfelület fejlesztése, a gyalogos és kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása, illetve a gyalogos és kerékpáros átjárhatóság javítása városrészek között, a patakok és a HÉV mentén.  Az elképzelések között szerepel a Lenfonó területének vegyes rendeltetésű (intézményi, szabadidős, környezetbarát munkahelyi), településközponti területként való hasznosítása, fokozatos átalakítása, illetve a közösségi sport és rekreációs területek fejlesztése is.

A Településszerkezeti Terv a bizottság tagjainak, a budakalászi főépítész és a KASIB Mérnöki Iroda szakembereinek közreműködésével készült. A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetértett a TSzT-ben megfogalmazott javaslatokkal, így az Élhető Budakalász Program a Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv kidolgozásával folytatódik, ezek elfogadása az év végén várható. A Településszerkezeti Terv előterjesztéséről a Képviselő-testület következő ülésén tárgyal majd.

 

Forrás: budakalasz.hu